தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் முறையாக மாவட்டச்சம்பியன்

[victoriacoll.sch.lk - 19 05 2011]

எமது பாடசாலை பெண்கள் மென்பந்துக் கிறிக்கற் அணிதொடர்ச்சியாக இரண்டாம் முறையாக மாவட்டச்சம்பியனாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

news 2011 05 19  district cricket softball champion

Thanks to: http://www.victoriacoll.sch.lk (School's Old website)