அறிமுக ஆண்டிலேயே மாவட்ட எல்லைச் சம்பியன்

[victoriacoll.sch.lk - 19 05 2011]

யாழ் மாவட்ட பாடசாலைகளிற்கிடையிலான எல்லே போட்டியில் எமது பாடசாலைப் பெண்கள் அணி அறிமுக ஆண்டிலேயே மாவட்டச் சம்பியனாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டது.

news 2011 05 19  district ellai champion girls

Thanks to: http://www.victoriacoll.sch.lk (School's Old website)