மாகாண எல்லே சாம்பியன்

[victoriacoll.sch.lk - 19 05 2011]

எமது கல்லூரியின் 19 வயது பெண்கள் எல்லே அணி இம்முறையும் வடமாகாணச் சம்பியன் வெற்றிக் கேடயத்தை வென்றுள்ளது. தொடர்ந்து இரண்டாவது தடவையாக இவ்வெற்றி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்போட்டிகள் 2012-06-18, 2012-06-19 ஆகிய திகதிகளில் மன்னாரிலுள்ள முருங்கனில் நடைபெற்றன. வடமாகாணத்தைத் சேர்ந்த மாவட்டங்களிலிருந்து வெற்றிபெற்ற பாடசாலைகள் இச்சுற்றுப் போட்டியில் பங்ககொண்டன.

news 2022 08 21  province level girls ellai champion

Thanks to: http://www.victoriacoll.sch.lk (School's Old website)