Executive Committee 2009-2011

Patron

K. Sivasubramaniam

President

R. Muralitharan

Vice President

K. Thavachelvam

Secretary

V. Balachandran

Asst. Secretary

K. Kananathan

Treasurer

M. Sudharshan

Asst. Treasurer

S. Jeyakanthan

Committee Members

 • T. Sureshkumar
 • R. Suvendranathan
 • N. Raveendran
 • V. Nathan
 • A. Ranganathan
 • A. Selvasingam
 • K. Muralitharan

Advisors

 • T. Shanmuganathan
 • R. Balasubramaniam
 • T. Alagarajah
 • K. Vijayadevy
 • S. Thulakanathan
 • R. Kamalalayam
 • K. V. Kanthasamy

Sports Secretaries

 • R. Puspadevy
 • S. Vasanthi
 • G. Kavipiriya

Editor

 • S. Sivappiragasam
 • K. Kamalanathan

Web

 • K. Nanthakumar
 • M. Tharahan

Auditor

K. Sivasubramaniam